...
...
0 ... *KDV Dahil

MESAFELİ DERGİ ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ

  • 1. MADDE: TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Teşvikiye Mh. Şakayık Sk. No:40/7 K:1 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden Greenpeace Akdeniz Basım ve Tanıtım Hizm. Ltd. Şti. (Bundan böyle GREENPEACE AKDENİZ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .... adresinde ikamet eden ....' (bundan böyle DESTEKÇİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Tarafların geçerli telefon faks ve e-posta bilgileri aşağıdadır:


GREENPEACE AKDENİZ:

Ünvanı

:

Greenpeace Akdeniz Basım ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

Adresi

:

Teşvikiye Mh. Şakayık Sk. No:40/7 K:1 Şişli/İstanbul

Telefon

:

0 (212) 292 76 19 

Fax

:

0 (212) 292 76 22

E-posta adresi

:

 bilgi.tr@greenpeace.org

Ürün iade adresi

:

Teşvikiye Mh. Şakayık Sk. No:40/7 K:1 Şişli/İstanbul

DESTEKÇİ:

Adı Soyadı

:                                                                                       

 

Teslimat Adresi

:

 

Fatura Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-posta adresi

:

 
  • 2. MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu mesafeli dergi aboneliği sözleşmesinin konusunu, DESTEKÇİ'nin GREENPEACE AKDENİZ'e ait https://destek.greenpeace.org. internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

Tek seferlik alım abonelik olarak kabul edilmemekle birlikte bu sözleşmenin kapsamı dahilindedir.


  • 3. MADDE: ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE DİĞER ŞARTLARI

ÜRÜN ADI

CİNSİ

ADET

SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL)

Greenpeace Dergisi

Süreli Yayın

Minimum ürün bedeli

40 (kırk) Türk Lirası

Teslimat Adresi

 

Teslim Edilecek Kişi

 

Sipariş Tutarı

 

Ödeme Şekli

 

Sipariş İşlem ve Gönderim Ücretleri

Minimum ürün bedeli 40 (kırk) Türk Lirasıdır.

  • 4. MADDE: GENEL HÜKÜMLER

4.1. DESTEKÇİ, GREENPEACE AKDENİZ'e ait https://destek.greenpeace.org. alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli abonelik sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin https://destek.greenpeace.org. alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. Mesafeli abonelik sözleşmesine konu ürün/ürünler, DESTEKÇİ'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden GREENPEACE AKDENİZ sorumlu tutulamaz.

4.3. GREENPEACE AKDENİZ, mesafeli dergi aboneliği sözleşmesine konu dergilerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk GREENPEACE AKDENİZ'e aittir.

4.4. Mesafeli dergi aboneliği sözleşmesine konu dergilerin teslimatı için işbu mesafeli dergi aboneliği sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin DESTEKÇİ'nın kredi kartı veya banka kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, GREENPEACE AKDENİZ dergilerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. Mesafeli dergi aboneliği sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin DESTEKÇİ tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, DESTEKÇİ ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, DESTEKÇİ'ye aittir. DESTEKÇİ, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde GREENPEACE AKDENİZ'in hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6. GREENPEACE AKDENİZ mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli dergi aboneliği sözleşmesine konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, 90 günlük teslimat süresinden itibaren hesaplanmak üzere, durumu DESTEKÇİ'ye 7 ( yedi ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde DESTEKÇİ siparişin iptal edilmesini, mesafeli dergi aboneliği sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. DESTEKÇİ'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.7. DESTEKÇİ talep ve şikâyetlerini yukarıdaki GREENPEACE AKDENİZ adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir . 

4.8. DESTEKÇİ, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. DESTEKÇİ, satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan GREENPEACE AKDENİZ'in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. DESTEKÇİ tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. DESTEKÇİ işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk DESTEKÇİ'ye ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GREENPEACE AKDENİZ'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, GREENPEACE AKDENİZ'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.11. DESTEKÇİ ve GREENPEACE AKDENİZ işbu mesafeli dergi aboneliği sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. GREENPEACE AKDENİZ sipariş vermek için kullanılan https://destek.greenpeace.org. alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak DESTEKÇİ'ye ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.13. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler GREENPEACE AKDENİZ'in dergi abonesi olamaz.

  • 5. Madde: CAYMA HAKKI

DESTEKÇİ, işbu mesafeli dergi aboneliği sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar (süreli yayın bir istisna teşkil etmektedir) hariç olmak üzere mesafeli dergi aboneliği sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde GREENPEACE AKDENİZ'e aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla DESTEKÇİ yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin GREENPEACE AKDENİZ'e ulaşmasını takiben GREENPEACE AKDENİZ bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini DESTEKÇİ ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde GREENPEACE AKDENİZ cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde DESTEKÇİ'ye iade edecektir. GREENPEACE AKDENİZ'e yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, DESTEKÇİ cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya DESTEKÇİ'ye teslim edilen ürünün(lerin) Yurtiçi Kargo firması (Yurtiçi Kargo'ya http://www.yurticikargo.com adresinden ulaşabilirsiniz.) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile DESTEKÇİ tarafından GREENPEACE AKDENİZ'e iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Ünvanı : Greenpeace Akdeniz Basım ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

:

 

Adresi: Teşvikiye Mh. Şakayık Sk. No:40/7 K:1 Şişli/İst.

:

 

Telefon: 0212 272-76-19

:

 

Fax: 0212 272-76-22

:

 

E-posta adresi: bilgi.tr@greenpeace.org

:

 
  • 6. Madde: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında (tek seferlik), gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnasını oluşturur.

  • 7. Madde: YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli dergi aboneliği sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde DESTEKÇİ'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli dergi aboneliği sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli dergi aboneliği sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GREENPEACE AKDENİZ

Greenpeace Akdeniz Basım ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

DESTEKÇİ

TARİH

Gizlilik Politikası

Greenpeace, gizliliğin kişilerin temel hakkı olduğuna inanır ve güvenliğinizi korumak için çalışır. Bilgilerinizi asla satmaz ve paylaşmaz.

Greenpeace, internet sitesinden topladığı verileri, sizi yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar edebilmek için kullanır. Greenpeace'in e-posta listesine üye olursanız, Greenpeace size kampayaları hakkında bilgi verici e-postalar gönderecektir. Eğer e-posta listesinden çıkmak isterseniz, e-postaların altında yer alan "listeden çık" bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Greenpeace siteleri, Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis site kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. Greenpeace, bu bilgileri site performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve sitenin hangi alanlarına rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır.

Google Analytics, çerezler kullanır. Çerezler, sitemiz tarafından sizin bilgisayarınıza kaydedilen küçük verilerdir. Çerezler tarafından sağlanan bilgi, Google tarafından kaydedilir. Google bu bilgileri sitemizi nasıl kullandığınızı takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanır. Google bu bilgileri Google adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. Bu siteyi kullanarak, yukardaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin veriyorsunuz.

Sitemiz çerezleri bazı seçenekleri kullanıcı tercihlerine göre düzenlemek, kayıtlı kullanıcıların yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formları doldurmalarını sağlamak ve siteyi düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanır.

İnternet tarayıcınızı bir site bilgisayarınıza çerez kaydetmek istediğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yaparsanız sitenin tüm fonksiyonlarının çalışmasını engelliyor olabilirsiniz.

Greenpeace, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. Greenpeace'in sitesinde maddi destek vermek için kullandığınız sayfamız, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kredi kartı bilgilerinizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.

Greenpeace, çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur. Sadece kredi kartı numarası gibi önemli bilgileriniz değil, bütün bilgileriniz koruma altındadır.

Sitemize abone veya destekçi olarak, bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve Greenpeace'e bilgilerinizi toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

Gizlilik politikamıza ilişkin daha fazla sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Adres: Teşvikiye Mh. Şakayık Sokak No: 40/7 Kat: 1 Şişli / İstanbul

Telefon: 0212 292 76 19 / Faks: 0212 292 76 22

E-posta: bilgi.tr@greenpeace.org

İletişim

Greenpeace'e destek olmakla ilgili bilgi almak isterseniz
bize 0 (212) 292 7617 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Greenpeace Akdeniz
Teşvikiye Mh. Şakayık Sokak
No: 40/7 Kat: 1
Şişli / İstanbul